...
مشخصات اعضای هیأت مدیره شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 
جناب آقای عبدالعظیم قنبریان،عضو هیأت مدیره و مدیر عامل جناب آقای محمد رضا فقیری، رئیس هیأت مدیره
جناب آقای احمد جعفری قزل حصار، نایب رییس هیأت مدیره جناب آقای پیمان شریفی، عضو هیأت مدیره
جناب آقای علیرضا کریمی، عضو هیأت مدیره