...

ارزش های سازمانی
تجارت الکترونیک پارسیان در راستای ایجاد سازمانی پویا و فعال، ارزش های سازمانی خود را به شرح زیر تبیین نموده است:
 
توجه به کرامت انسانی و ادای احترام به مقام شامخ تمامی ذینفعان شرکت
جواب گوئی مسئولانه به مشتریان
استقرار نظام جامع شایسته سالاری و افزایش وفاداری کارکنان به سازمان
راضی و خشنودنمودن سهامداران و توجه به نرخ بازده سرمایه‌گذاری ها
تأکید بر ایجاد روابط برنده-برنده با مشتریان و ذینفعان
ایجاد زنجیره اثر بخش و کارآمد از تأمین کنندگان
لزوم توجه به صرفه‌جویی در مصرف منابع
کاهش هزینه ارائه خدمات به مشتریان
تأکید بر توسعه اشتغال مؤثر در جامعه اعم از مستقیم و غیرمستقیم
رعایت مصالح مصرف‌کنندگان از طریق ارائه خدمات گسترده به مشتریان
ورود به بازارهای جهانی
نزدیک نمودن تکنولوژی و کیفیت محصولات و خدمات به استانداردهای جهانی
یکسان‌سازی گفتار و عملکرد در راستای مشتری محوری
کیفی‌سازی محصولات و خدمات شرکت
پیشگامی در نوآوری
افزایش مستمر کارائی و اثر بخشی سازمان
رویکرد توسعه مبتنی بر ایجاد سازمانی دانش محور
سازگاری با راهبردهای نظام جمهوری اسلامی ایران
یادآوری و تأکید مستمر بر کار گروهی و پرهیز از خودمحوری در بین افراد سازمان
ایجاد سازمان استراتژی محور در سطح کل شرکت
نگاه جهانی همراه با حفظ منافع ملی

 

بيشتر